Geen producten (0)

RUILEN/RETOURNEREN

Voldoet een artikel na ontvangst niet aan uw wensen, dan kunt u het binnen 14 dagen, mits ongebruikt en in de originele verpakking, gefrankeerd aan ons retour zenden.

Wij ruilen het product dan direct om of wij betalen u het goederenbedrag terug. De verzendkosten van een order worden vergoed, mits de gehele bestelling wordt geretourneerd.

De kosten van retour zenden zijn voor uzelf, uitzondering hierop is retourneren bij een productiefout of bij een door ons onjuist geleverd artikel.

Retourneren/ruilen kan alleen in combinatie met (een kopie van) de factuur, eventueel voorzien van uw bank-, giro- of creditcardnummer. Neem altijd eerst contact met ons op, wij kunnen u dan volledig informeren over het retourneren en waar nodig afspraken maken over een vervangend artikel.

Let op! Outlet/veilingartikelen kunnen helaas niet door ons retour worden genomen. Gebruikte artikelen kunnen niet door ons retour worden genomen. Bij het passen van dekens adviseren wij een schone onderdeken te gebruiken, geretourneerde dekens dienen 100% schoon en haarvrij te zijn.

 

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door PH Ruitersport / Paardenhoek, gevestigd
  te Deventer onder de naam Paardenhoek, hierna te noemen Paardenhoek, aangegaan.
 • De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden
  van Paardenhoek.
 • Bijzondere van de voorwaarden van Paardenhoek afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze
  schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

 • Paardenhoek aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of
  derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 • Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid
  van de algemene voorwaarden van Paardenhoek onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemenevoorwaarden
  van contractpartijen en/of derden.
 • Algemene voorwaarden worden slechts door Paardenhoek aanvaard onder bovengenoemde condities en
  vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transaktie. Latere transakties zullen niet automatisch
  wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven
  prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Paardenhoek, exclusief omzetbelasting en exclusief
  emballage.
 • Gegevens in drukwerken verstrekt door Paardenhoek zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand
  bericht, zij binden Paardenhoek niet.

Artikel 4 Afspraken

 • Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Paardenhoek binden hem
  niet, voorzover ze door Paardenhoek niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit
  verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst

 • De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Paardenhoek door zijn
  schriftelijke bevestiging.
 • Elke met Paardenhoek aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende
  kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
  Opdrachtgever zal toestaan dat Paardenhoek zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
 • Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens
  in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door Paardenhoek bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor hem
  niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen

 • Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende
  prijzen.
 • Alle prijzen zijn vermeld in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en adminsitratiekosten, tenzij anders vermeld of schirftelijk overeengekomen.
 • Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Paardenhoek niet.
 • Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen
  ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden,
  kunnen deze worden doorberekend.
 • Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide
  partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering

 • Elke gedeeltelijke levering,waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde
  order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig
  het bepaalde in artikel 'Betaling'.

Artikel 8 Emballage

 • Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid
  van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Paardenhoek.

Artikel 9 Aanbetaling

 • Paardenhoek is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen.
  Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Paardenhoek de
  overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane
  aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in
  ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Vervoer

 • De verzending geschiedt op de wijze als door Paardenhoek aangegeven.Wenst de opdrachtgever een zending
  anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan
  verbonden voor zijn rekening.
 • Kosten van retourzending zijn immer voor rekening en risico van de verzender tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 Leveringstermijnen

 • De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Paardenhoek schriftelijk ingegebreke te stellen.
 • De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Paardenhoek zijn de
  goederen te leveren.
 • Wanneer bestelde of ter reparatie aangeboden goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn
  niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen maximaal één maand voor zijn rekening
  en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Meer- en minderwerk

 • Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 • Meer- en minderwerk voor of tijdens uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk
  opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
 • Door Paardenhoek te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever
  in rekening worden gebracht.
 • De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht

 • Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens
  de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon
  worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 • Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering
  daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Paardenhoek ter kennis zijn
  gebracht.Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging
  van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen
  levertijd door Paardenhoek buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren

 • Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht
  de door Paardenhoek reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen
  dekostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan
  Paardenhoek als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
  Opdrachtgever is voorts verplicht Paardenhoek te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de
  annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
 • Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Paardenhoek zich alle rechten voor om
  volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclame

 • Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op
  gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Paardenhoek terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien
  de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Paardenhoek wijst op gebreken, die bijgrondig
  onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat
  waar-in het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 • Paardenhoek dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal
  een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 • Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige
  ingeschakeld. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de partij die in het ongelijk
  worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 • Indien reclame naar het oordeel van Paardenhoek c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een
  billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij
  de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 Garantie

 • Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Paardenhoek aan de opdrachtgever
  schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Paardenhoek 
  zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken
  dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Paardenhoek na overleg met de opdrachtgever
  gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
 • Voor alle goederen en materialen die Paardenhoek niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan
  door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen,
  doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
 • Voorverkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden
  slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Retentierecht

 • Wanneer Paardenhoek goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen
  onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de
  opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Paardenhoek heeft
  dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 • Paardenhoek is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of
  indirect gevolg van:
  a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  b ] Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door
       of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  c ] Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  d ] Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  e ] Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
  f ] Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
 • Paardenhoek is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde,
  voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of
  eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Paardenhoek of van
  hen, die door Paardenhoek te werk zijn gesteld.
 • Paardenhoek zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever
  te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht

 • Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door
  derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer,
  oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen,
  verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Paardenhoek of de opdrachtgever, niet of niet
  tijdige levering van goederen door leveranciers van Paardenhoek, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke
  mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in
  het bedrijf of in de middelen van vervoer van Paardenhoek, dan wel in de middelen van vervoer van derden,
  het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden
  meebrengen, leveren voor Paardenhoek overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot
  levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook
  genaamd kan doen gelden.
 • Paardenhoek is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de
  koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone
  omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20 Eigendomsvoorhoud

 • Zolang Paardenhoek geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot
  de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Paardenhoek.
 • Paardenhoek heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige
  opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt
  of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
 • Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever
  verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding

 • Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebrekezijn
  zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
 • Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Paardenhoek ingeval van wanprestatie het rechthebben
  de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomstals
  ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
 • De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Paardenhoek eveneens, indien de opdrachtgever in staat
  van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance
  van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen,
  zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of
  indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen,
  die Paardenhoek op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling

 • Betaling dient contant te geschieden na de indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Paardenhoek is gerechtigd indien de betaling van de verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem
  is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf
  de dag van verzending van de facturen.
 • Paardenhoek is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel
  gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,waaronder begrepen
  de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtdeurwaarder en incassobureau.
 • De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een
  minimum van 75,00 Euro.Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor
  juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Paardenhoek zich heeft verzekerd van de hulp van een
  derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht

 • Op alle door Paardenhoek gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het
  Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in
  Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen

 • Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen
  de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestingsplaats
  van Paardenhoek, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke
  Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.